Castrol CRB Turbo +

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

CRB Turbo+

 

Kéo dài tuổi thọ động cơ

 

MÔ TẢ

 

CRB Turbo+ là dầu động cơ diesel hạng nặng được khuyến cáo sử dụng cho tất cả các động cơ diesel hút khí tự nhiên  và tăng áp laép treân caùc xe taûi, maùy keùo, xe buyùt, xe taûi nheï, caùc thieát bò thi coâng cô giôùi vaø maùy phaùt ñieän.

 

Lôïi ñieåm

 

Caùc nguyeân nhaân chính gaây hö hoûng cho ñoäng cô hieän ñaïi laø maøi moøn, ñoùng caën vaø aên moøn.

 

CRB Turbo+ vôùi phuï gia DuraShieldTM ñöôïc thieát keá ñaëc bieät chuû ñoäng choáng laïi caùc nguyeân nhaân treân ñeå baûo veä toát hôn cho ñoäng cô nhôø ba taùc ñoäng :

 

ngaên ngöøa söï tích tuï muoäi than vaø taùch caùc haït muoäi than ra khoûi beà maët kim loaïi

 

taïo thaønh maøng daàu baûo veä treân caùc beà maët kim loaïi chuyeån ñoäng vaø duy trì maøng daàu beàn vöõng ngay caû trong nhöõng ñieàu kieän vaän haønh khaéc nghieät

choáng ñoùng caën vaø aên moøn nhôø choáng laïi söï phaân huûy nhieät cuûa daàu vaø trung hoøa caùc a-xít coù haïi

 

CRB Turbo + vôùi phuï gia DuraShieldTM giuùp keùo daøi gaáp ñoâi tuoåi thoï cuûa ñoäng cô *.

 

*  döïa treân thôøi gian laøm laïi truïc cam trong thöû nghieäm treân ñoäng cô xe taûi trong ñieàu kieän khaéc nghieät.

 

Caùc ñaëc tröng tieâu bieåu

 

Thöû nghieäm

Phöông phaùp

Ñôn vò

CRB Turbo+

CRB Turbo+

 

 

 

15W-40

20W-50

Khoái löôïng rieâng ôû 15oC

ASTM D4052

kg/l

0,875

0,885

Ñoä nhôùt ñoäng hoïc ôû 100 oC

ASTM D445

mm²/s

14,9

19,5

Ñoä nhôùt ñoäng hoïc ôû 40 oC

ASTM D445

mm²/s

110

181

Chæ soá ñoä nhôùt

ASTM D2270

-

140

122

Ñoä tro sun-phaùt

ASTM D874

% kl

1,12

1,24

Ñoä kieàm toång

ASTM D2896

mg KOH/g

8,3

8,5

Ñieåm roùt chaûy

ASTM D97

oC

-36

-42

Ñieåm chôùp chaùy coác hôû

ASTM D92

oC

236

248

 

Treân ñaây laø nhöõng soá lieäu tieâu bieåu vôùi sai soá thoâng thöôøng ñöôïc chaáp nhaän trong saûn xuaát vaø khoâng phaûi laø quy caùch.

 

Tieâu chuaån kyõ thuaät

 

API CH-4

 

 

Toàn tröõ

 

Taát caû caùc thuøng daàu caàn ñöôïc toàn tröõ döôùiù maùi che. Khi phaûi chöùa nhöõng thuøng phuy daàu ngoaøi trôøi, neân ñaët phuy naèm ngang ñeå traùnh khaû naêng bò nöôùc möa thaám vaøo vaø traùnh xoùa maát caùc kyù maõ hieäu ghi treân thuøng.

 

Khoâng neân ñeå saûn phaåm ôû nhöõng nôi nhieät ñoä treân 60 C, khoâng ñöôïc phôi döôùi aùnh naéng noùng hoaëc ñeå ôû nhöõng nôi ñieàu kieän giaù laïnh.

 

Söùc khoûe, an toaøn vaø moâi sinh

 

Tôø Thoâng tin veà An toaøn Saûn Phaåm seõ cung caáp caùc thoâng tin veà aûnh höôûng cuûa saûn phaåm ñoái vôùi moâi sinh, an toaøn vaø söùc khoûe. Thoâng tin naøy chæ roõ caùc nguy haïi coù theå xaûy ra trong khi söû duïng , caùc bieän phaùp ñeà phoøng vaø caùch caáp cöùu, caùc aûnh höôûng moâi sinh vaø caùch söû lyù daàu pheá thaûi.

 

Coâng ty Castrol vaø caùc chi nhaùnh khoâng chòu traùch nhieäm neáu saûn phaåm khoâng ñöôïc söû duïng ñuùng caùch, khaùc vôùi muïc ñích söû duïng quy ñònh vaø khoâng tuaân thuû caùc bieän phaùp phoøng ngöøa. Tröôùc khi söû duïng saûn phaåm khaùc vôùi nhöõng ñieàu ñaõ chæ daãn, caàn coù yù kieán cuûa vaên phoøng Castrol taïi ñòa phöông.